پرسشهای متداول  
1) تفاوت در روش اجرای آموزش در این مدرسه به چه صورت است ؟
2) ساعت حضور دانش آموزان در مدرسه چگونه است ؟
3) عناوین دروس فوق برنامه در این آموزشگاه چیست ؟
4) اطلاع رسانی به اولیا چگونه صورت می گیرد ؟
بیشتر ...